តារាសម្ដែងទាំង១៧ ដែលមានបំផុត ក្នុងពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦

,

១) Jerry Seinfeld (820 លានដុល្លា)

Jerry Seinfeld (American Comedian) – Net worth: USD820 million. Age: 61

២) Shah Rukh Khan (600 លានដុល្លា)

Shah Rukh Khan (Bollywood Actor) – Net worth: USD600 million. Age: 49

៣) Tom Cruise(480 លានដុល្លា)

Tom Cruise (Hollywood Actor) – Net worth: USD480 million. Age: 53

៤) Tyler Perry​ (400 លានដុល្លា)

Tyler Perry (American Actor, Producer & Director) – Net worth: USD400 million. Age: 45

៥) Johnny Depp (400 លានដុល្លា)

Johnny Depp (American Actor & Producer) – Net worth: USD400 million. Age: 52

) Amitabh Bachchan (400 លានដុល្លា)

៧)​ Bill Cosby​ (400 លានដុល្លា)

Bill Cosby – Net worth: USD400 million. Age: 73

៨) Jack Nicholson (390 លានដុល្លា)

Jack Nicholson – Net worth: USD390 million. Age: 78

៩) Clint Eastwood (375 លានដុល្លា)

Clint Eastwood – Net worth: USD375 million. Age: 85

១០) Tom Hanks (350 លានដុល្លា)

Tom Hanks (American Actor, Producer & Director) – Net worth: USD350 million. Age: 59

១១) Keanu Reeves (350 លានដុល្លា)

Keanu Reeves (Canadian Actor) – Net worth: USD350 million. Age: 50

១២) Adam Sandler (300 លានដុល្លា)

Adam Sandler (American Actor & Comedian) – Net worth: USD300 million. Age: 48

១៣) Sylvester Stallone (275 លានដុល្លា)

Sylvester Stallone (Hollywood Actor) – Net worth: USD275 million. Age: 69

១៤) John Abraham​ (245 លានដុល្លា)

១៥) Leonardo Di Caprio (215 លានដុល្លា)

Leonardo Di Caprio (Hollywood Actor) – Net worth: USD215 million. Age: 40

១៦) Will Smith​ (215 លានដុល្លា)

Will Smith (Hollywood Actor) – Net worth: USD215 million. Age: 46

១៧) Salman Khan (200 លានដុល្លា)

Salman Khan (Bollywood Actor) – Net worth: USD200 million. Age: 49

ប្រភព៖ top10for