ផលិតផលដែលបង្ករមហារីកអាក្រក់បំផុតទាំង ១២

,

1- Talcum Powder ( John & Johnson. Inc.)

2 - Cover Girl Replenshing Natural Finish Make Up ( Foundation) ( Procter & Gamble. Inc.)

3 - Crest Tartar Control Toothpaste- ( Procter & Gamble. Inc.) 

4 - Alberto VO5 Conditioner (Essence of Neutral Henna)

5 - Clariol Nice `n Easy (Permanent Haircolor) (Clariol. Inc.)

6 - ​ Household Products Ajax Cleanser ( Colgate- Palmolive. Inc.)

7 -  Zud Heavy Duty Cleanser ( Reckitt & Colman. Inc.)

8 -  Lysol Disinfectant Spray ( Reckitt & Colman. Inc.)

9 -  Zodiac Cat & Dog Flea Collar (Sandoz Agro. Inc.).

10 -  Ortho Weed-B-Lawn Weed Killer (Monsanto Co.)

11 -  Food Beef Frankfurters- (eg. Oscar Mayer Foods Corporation)

12 -  Whole Milk– (eg. Borden or Lucerne)

ប្រភព៖ Justnaturallife