កម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) ៧ លើកទឹកចិត្តល្អបំផុត សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម គួរដោនទ្បូតប្រើ

,

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Application ទាំង ៧ ដែលអាចជួយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តល្អបំផុត សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម គួរដោនទ្បូតយកមកប្រើ៖

១) Wonderful Day

ជាមួយនឹងឈ្មោះ ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យ លើកទឹកចិត្តឱ្យយើងកែទម្លាក់ប្រើប្រតិទិនក្រដាស មកវាយបញ្ចូលភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ ដែលត្រូវបានសម្គាល់នៅពេលយើងបានបញ្ចប់វា។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Wonderfuldayapp

២) Quotes

Quotes គឺជាកម្មវិធីមួយដែលនាំយក "ការជម្រុញប្រចាំថ្ងៃនិងប្រាជ្ញាដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាព" ។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Quotes

៣) GoalsOnTrack

ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវអ្វីបន្ថែមទៀតដោយធ្វើតិចជាងមុន។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Goalsontrack

៤) Asana

ក្រុមការងារអាចតាមដានការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេ និងសហការយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយគ្នាតាមរយៈ Asana ។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Asana

៥) Wakie

Wakie ជួយលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មដោយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនតាមវិធីដែលត្រជាក់បំផុត។ អ្នកប្រើឮសំឡេងរោទិ៍របស់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ ហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់ដាស់ពួកគេឱ្យភ្ញាក់ឡើង។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Wakie

៦) Strides

Strides គឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឱ្យអ្នកប្រើមានទំនុកចិត្តនិងស្ថិតលើផ្លូវរបស់គេជានិច្ច។ កម្មវិធីនេះមានតារាងរំលឹកនិងអាចបត់បែនបានដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើឱ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Stridesapp

៧) Coach Me

Coach Me ជួយអ្នកប្រើឲ្យកសាងអាជីព ឬអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទទួលបានរូបរាង និងរៀនជំនាញថ្មីៗ។

អ្នកអាចដោនទ្បូតបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ៖ Coach.Me

ប្រភព៖ Smallbiztrends

អាជីវកម្ម កម្មវិធីទូរស័ព្ទ