សៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំង១២ដែលអ្នកគួរអាន

,

ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅ ភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំង ១០ ក្បាលដែលអ្នកគួរអាន ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែម្នាក់

១) Strategy Rules

និពន្ធដោយលោក David B. Yoffie នឹងលោក Michael A. Strategy Rules​ បង្ហាញបញ្ជាក់អំពីមេរៀននៃពេលវេលាគ្មានដែនកំនត់ទាំង៥ពីលោក Bill Gates លោក Andy Grove នឹងលោក Steve Jobs​ ។

—Ian Halfon, managing director of Slick Restaurant Group

២) The Breakthrough Company

វាបង្ហាញអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីចាប់ផ្តើមនឹងឆ្ពស់ទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្តរបន្ទាប់។

—Ryan Gregg, managing partner of Underground Printing Group

៣) The Power of Habi1t

The Power of Habit និពន្ធដោយ Charles Duhigg និយាយអំពីរបៀបយើងត្រូវធធ្វើដើម្បីបង្កើតទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃ។

—Joelle Goudsmit, president of Dimension-All Formworks and Scaffoldings

៤) Creativity, Inc.

ខ្ញុំគិតថា Creativity, Inc. បរិយាយអំពីវប្បធម៏យ៉ាងសីជំរៅនៃគំនិតឆ្នៃប្រឌិត។

—Kelly Mooney, CEO of Resource

៥) The E-Myth

The E-Myth បង្ហាញខ្ញុំអំពីរបៀបបង្កើត procedures និងការអភិវឌ្ឈន៍ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់។

—Jason Robbins CEO and president of ePromos Promotional Products

៦) Traction

Traction និពន្ធដោយ Gino Wickman បានជួយខ្ញុំអំពីរបៀបដំនើការជំនួញដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។

—Jamin Arvig, founder and CEO of US Water Filters

៧) Talent Masters

Talent Masters និពន្ធដោយ Ram Charan នឹង Bill Conaty និយាយពីរបៀបជួលបុគ្គលិកដែលត្រូវមកធ្វើការ។

—Ramana Prasad, managing director of Hivelm Switchgear

៨) Switch

Switch និពន្ធដោយ Chip and Dan Heath និយាយអំពីចិត្តវិទ្យា​និងវិទ្យាសាស្រ្តនៃការផ្លាស់ប្តូរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្លាស់ប្តូររបស់មនុស្ស។

—Dan Price, CEO of Gravity Payments

៩) The Hard Thing About Hard Things

The Hard Thing About Hard Things និយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រង។

—Jenene Ronick, founder and CEO of Luxury Attaché

១០) Our Iceberg Is Melting

Our Iceberg Is Melting និយាយអំពីការដឹកនាំនិងការពង្រឹងអង្គភាព។

—Richard (Rick) Kimball, founder of HEXL

១១) Shrimad Bhagavad Geeta

Shrimad Bhagavad Geeta និយាយអំពីលទ្ធិផលនិងសារះសំខាន់នៃការអនុវត្តន៍។

—Shailesh Chaturvedi, managing director and CEO of Tommy Hilfiger India

១២) Daring Greatly

Daring Greatly និយាយអំពីការបើកភ្នែកនិងការគំនិតក្នុងរនាំងនៃភាពឈឺចាប់។

—Kelly Mooney, CEO of Resource

ប្រភព៖  success

ឃ្លាំងគំនិត សហគ្រិនវ័យក្មេង យល់ដឹង អាជីវកម្ម