ទៅមើលបទថ្មី Sketh 18+ របស់​ HYOMIN សមាជិកក្រុម T-Ara ជាប់លើកំពូលតារាងលេខ១ រយៈពេល ៤២ ថ្ងៃជាប់គ្នានៅចិន

,

ពិតជាមិនធម្មតាមែន បទថ្មីរបស់ Hyomin ជាប់ចំនាត់ថ្នាក់លេខ១នៅចិនរហូតដល់៤២ថ្ងៃជាប់គ្នា

 

 

ទៅមើលវីដេអូរខាងក្រោមនេះ