ហេតុផលទាំង៩ដែលអ្នកគួរលាឈប់ពីការងាររបស់អ្នក

,

1) សំនើររបស់អ្នកមិនត្រូវបានអោយតំលៃ តែងតែត្រូវបានច្រានចោល

២) អ្នកត្រូវបានស្តីបន្ទោសជាសាធារណះ

៣) អ្នកមិនដែលទទួលបានពាក្យអរគុណ

៤) ប្រធានរបស់អ្នកតែងតែគ្រប់គ្រងអ្នកមិនផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នក

៥) អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនមែនជាចំនែកមួយនៃអង្គភាព

៦) អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រាន់ជាតួរលេខ

៧) អ្នកលែងមានអារម្មណ៍ទៅធ្វើការ

៨) អ្នកមើលមិនឃើញពីអនាគត

៩) អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់

ប្រភព៖ Entrepreneur