ចំនីទាំង១៥ប្រភេទដែលអ្នកមិនគួរផ្តល់ឲ្យសត្វឆ្កែរបស់អ្នក

,

ចំនីទាំង១៥ប្រភេទនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វឆ្កែរបស់អ្នក បើសិនជាអ្នកអោយវាសុី៖

ផ្សិត

សារជាតិអាល់កុល

គ្រាប់ macadamia

អំបិល

ទឹកដោះគោ

ផ្លែ  Avocados

ជាតិខ្លាញ់និងឆ្អឹង

ថ្នាំដែលប្រើសម្រាប់មនុស្ស

ប្រភព៖ Cheatsheet