សមយុទ្ធរវាងអាមេរិក និងកូរ៉េខាងត្បូង (គោលបំណងគាបសង្កត់កូរ៉េខាងជើង)

,

សមយុទ្ធរវាងអាមេរិក និងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងគាបសង្កត់កូរ៉េខាងជើង៖