ទំលាប់ទាំង១០ធ្វើអោយអ្នកក្លាយជាមហាសេដ្ឋី

,

១) ធ្វើខ្លួនជាអ្នករៀនជានិច្ច

២) កំនត់គោលដៅ

៣) រៀបចំផែនការ

៤) បង្កើតទំនាក់ទំនង

៥) កត់ត្រានិងប្រមូលផ្តុំនូវគំនិតល្អៗទុក

៦) ធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ

៧) សំរាកក្នុងវេលាដែលត្រូវសំរាក

៨) សួរខ្លួនឯងជាប្រចាំ

៩) អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈជានិច្ច

១០) អភិវឌ្ឍន៍គំនិតជានិច្ច

ប្រភព៖ Entrepreneur