សៀវភៅសំខាន់ ១៣ ក្បាលអ្នកត្រូវតែអានដើម្បីភាពជោគជ័យ

,

សៀវភៅជារបស់ពិសេស ដោយសារតែពួកគេមានអំណាចអាចជួយយើងឱ្យផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើង ព្រោះគ្រប់ទំព័រក្នុងសៀវភៅពេញលេញដោយការបំផុសគំនិតផ្សេងគ្នាជាច្រើន។

ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅទាំង ១៣ ក្បាលដែលអ្នកត្រូវតែអានដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ៖

១) The 46 Rules of Genius  និពន្ធដោយ Marty Neumeier បំផុសគំនិតដើម្បីកំណត់របារខ្ពស់សម្រាប់មុខងារនិងគោលបំណងនៃអាជីវកម្ម។

២) The Traveler’s Gift  និពន្ធដោយ Andy Andrews ៖ ជួយបង្កើតចិត្ដគំនិតត្រឹមត្រូវនៅពេលប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងនិងការតស៊ូជាមួយនឹងភាពអកុសល។

៣) Give and Take និពន្ធដោយ Adam M. Grant ៖ ជួយកំនត់អាទិភាពប្រភេទនៃមនុស្សដែលយើងចង់ចំណាយពេលវេលានឹងធ្វើការងារជាមួយ។

៤) The Code of The Extraordinary Mind និពន្ធដោយ Vishen Lakhiani ៖ បង្ហាញពីវិធីបំបែកប្រព័ន្ធសកម្មភាពរបស់អ្នក។

៥) How to Have a Good Day និពន្ធដោយ Caroline Webb ៖ ផ្តល់ដំបូន្មានផលិតភាពដើម្បីឱ្យមានកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងការវិធីដោះស្រាយជាមួយអ្នករួមការងាររំខាន។

៦) SPIN Selling និពន្ធដោយ Neil Rackham ៖ បង្រៀនអ្នកអំពីចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់មួយហើយជាអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្ដប្រជាជនឱ្យទិញ។

៧) Double Double និពន្ធដោយ Cameron Herold ៖ បង្ហាញពីយុទ្ធិសាស្ត្រក្នុងផលិតភាពព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូររួមក្នុងរបៀបដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់។

៨) The Ultimate Sale Machine និពន្ធដោយ Chet Holmes ៖ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ផ្នែកទាំងអស់នៃអាជីវកម្មនិងជីវិតរបស់អ្នក។

៩) Habit Stacking និពន្ធដោយ S.J. Scott ៖ បង្ហាញពីរបៀបដែលទម្លាប់មួយចំនួនអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។

១០) The 4-Hour Workweek និពន្ធដោយ Timothy Ferriss ៖ សៀវភៅនេះបំផុសគំនិតនិងគោលការណ៍ស្នូលរបស់ខ្លួនគឺនៅតែអាចអនុវត្តបាន។

១១) Soros និពន្ធដោយ Michael T. Kaufman ៖ ពន្យល់ពីបទពិសោធន៍ ទស្សន: អំពីពិភពលោក និងជីវិតដែលនាំ Soros បានទៅកន្លែងដែលគាត់នៅថ្ងៃនេះ។

១២) The E-Myth Revisited និពន្ធដោយ Michael E. Gerber ៖ សៀវភៅនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវផលប្រយោជន៍នៅខាងក្នុងអំពីអ្វីដែលវាត្រូវការដើម្បីទទួលបានគោលដៅនោះ។

១៣) How to Be a Power Connector និពន្ធដោយ Judy Robinett ៖ បង្ហាញថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានអំណាចភ្ជាប់ បន្ថែមតម្លៃ និងអំពីអ្វីដែលជាបណ្តាញពិតប្រាកដ។

ប្រភព៖ Success