វិធី៣ផ្លាស់ប្តូរស្ត្រេសទៅជាភាពជោគជ័យ

,


១) ទទួលយកអ្វីដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីនៅនាទីនេះគឺមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាននោះទេ។ វាជាប្រវត្តិសាស្រ្តទៅហើយ។ ការខ្ជះខ្ជាយថាមពលដ៏ធំបំផុតនោះគឺ ការសម្លឹងមើលឱកាសដែលបាត់បង់ និងសេចក្តីឈឺចាប់ដែលកន្លងហួសទាំងនោះ។ ទទួលយករឿងទាំងនោះជាទម្រង់នៃការសងសឹកប្រកបដោយភាពជោគជ័យតែមួយគត់។

២) ផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន៖ ផ្លាស់ប្តូរប្រតិកម្ម​របស់អ្នកទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកដ៏ទៃនិយាយនិងធ្វើវា ហើយអ្នកអាចគ្រប់គ្រងគំនិតនិងសកម្មភាពផ្ទាល់របស់អ្នកដោយគិតអំពីលទ្ធផលវិជ្ជមានជំនួសឱ្យការពិន័យនៃការបរាជ័យនេះ។

៣) ជៀសវាងអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាន៖ ចូលទៅកាន់វិថីរបស់អ្នកដើម្បីចាកចេញពីឥរិយាបថរំខាន ឬបរិស្ថានដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

ប្រភព៖ Success