វិធីឆ្លាតវៃទាំង ៤ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជាគូ ឬ ជាគ្រួសារ

,

រូបភាពតំណាង

១) បំបាត់អារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់លុយ

ពេលដែលដៃគូរតែម្នាក់ជាអ្នករកប្រាក់ទាំងស្រុង គាត់ឬនាងអាចមានអារម្មណ៍ថាមានសិទ្ធិកាន់តែច្រើនក្នុងការចំណាយវា។ ផ្ទុយទៅវិញ ដៃគូដែលមិនធ្វើការនេះអាចមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឬនាងមិនគួរចំណាយវានោះទេ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ប្រាក់ចំណូលគូស្វាមីភរិយាគួរចាត់ទុកថាជា “ប្រាក់របស់យើង” ជាគោលដៅដែលប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ត្រូវបានចែករំលែកនិងគ្រប់គ្រងរួមគ្នា។

២) កំណត់ការទទួលខុសត្រូវ

“តួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ពីព្រោះប្ដីខ្ញុំផ្តល់ឥណទានឱ្យខ្ញុំសម្រាប់ការចាត់ចែងថវិការបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាយើងកំពុងចំណាយប្រាក់សម្រាប់បំណុលរបស់យើងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជារៀងរាល់ខែ” Louie បាននិយាយ។

៣) ធ្វើផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន

Alford បាននិយាយថា "នៅពេលដែលគាត់ចង់ទិញអ្វីមួយ គាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់ត្រូវតែសួរ ពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នករកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ជំនួសឱ្យការចូលទៅក្នុងហាងនិងទិញស្បែកជើងមួយគូរ ពីរគូរដោយប្រើគណនីរួមរបស់យើង" ។ ប្តីប្រពន្ធនេះបានលុបបំបាត់បញ្ហានេះបានដោយម្នាក់ៗមានកាតឥណពន្ធបង់ប្រាក់ជាមុនជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ $100 ទៅ $225 ជារៀងរាល់ខែ។

៤) ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

លោក Eric Rosenberg បាននិយាយថា “ពេលរៀបការហើយ យើងចង់បានគណនីធនាគារមួយនិងមានតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុសមស្របមួយ។ សូមកុំរង់ចាំដល់មានបញ្ហា ទើបពិភាក្សាអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការសន្ទនាជាញឹកញាប់ហើយតែងតែត្រូវបានបើកចំហនិងស្មោះត្រង់។ នោះហើយគឺជាគន្លឹះសំខាន់របស់យើងក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើប្រាក់ចំណូលមួយ។”

ប្រភព៖ Success