វិធីសាស្ត្រល្អៗដែលអាចជួយអ្នកពង្រឹងជំនាញវិភាគ និងគិតអ្វីក៏ជោគជ័យ

,

លើលោកនេះមានមនុស្សមិនជាច្រើនណាស់ណាទេ ដែលពូកែវិភាគលើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងបានល្អនោះ។ ថ្ងៃនេះខ្មែរអានសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រល្អៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នក អាចយកទៅអនុវត្តប្រសិនបើចង់ពង្រឹងនូវជំនាញក្នុងការវិភាគឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ៖

១) ខិតខំអានឲ្យបានច្រើន អានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ

២) ចូលរួមជាមួយសង្គមឲ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

៣) ខិតខំធ្វើលំហាត់ និងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្រើន

៤) ឧស្សាហ៍លេងហ្គេមណា ដែលអាចជំនួយដល់ការគិតឲ្យរស់រវើកនិងរហ័សរហួន

៥) ចូលរួមក្លឹបសិក្សាណា ដែលទាក់ទងនឹងការឡើងជជែកជាសាធារណៈ

៦) ត្រូវឧស្សាហ៍ សួរសំណួរទៅកាន់ខ្លួនឯងឲ្យញឹកញាប់បំផុត

៧) ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនូវអ្វីដែលថ្មី និងមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុន

ប្រភព៖ Wikihow