គន្លឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ត្រេស

,

គន្លឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ត្រេសឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ៖

  1. ធ្វើចលនារាងកាយរបស់អ្នក (កុំអង្គុយលើសពីមួយម៉ោង)
  2. ជួបផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សអាទិភាពរបស់អ្នកដោយទឹកមុខវិជ្ជមាន
  3. នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរស្ត្រេសបាន ត្រូវរៀនដើម្បីបញ្ជៀសវា ផ្លាស់ប្តូរ សម្រប ឬទទួលយកវា
  4. កាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ជាតិនីកូទីននិងកាហ្វេអ៊ីន
  5. ធ្វើអ្វីដែលអ្នករីករាយជាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  6. គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ល្អបំផុត
  7. ស្វែងយល់បន្ថែមដោយការអានអត្ថបទដែលទាក់ទង

ប្រភព៖ Helpguide