យកឈ្នះលើរឿងទាំង ៤ នេះអ្នកនឹងក្លាយជាអច្ឆរិយៈបុគ្គល

,

អច្ឆរិយៈបុគ្គលត្រូវយកឈ្នះលើរឿង៤ ពីរដង៖
១) កំលាំងរមាស (ចេះថែរក្សាសុខភាព មានកំលាំងបរិបូរណ៍)
២) ខ្លួនពស់ (ចេះបត់បែន ពត់ពេនតាមកាលៈទេសៈ)
៣) ច្រមុះជ្រូក (ចេះឈ្មុសឈ្មុល ពុះពារ)
៤) ក្បាលទន្សាយ (ឆ្លាតវៃ មានប្រាជ្ញា)

នឹងត្រូវយកឈ្នះលើរឿង ៤ នេះទៀត៖
១) យកឈ្នះលើភាពភ័យខ្លាច
២) យកឈ្នះលើភាពខ្ជឹលច្រអូស
៣) យកឈ្នះលើភាពឆេវឆាវ
៤) យកឈ្នះលើភាពខ្មាស់អៀន

ពីលោកគ្រូ ឯក មនោសែន