5 ប្រការដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ផ្នត់គំនិតជោគជ័យមួយ

,

ផ្លាស់ប្តូរការប្រកួតនេះដោយការផ្លាស់ប្តូរវិធីគិតរបស់អ្នក។

សូមពិចារណាធាតុទាំងប្រាំខាងក្រោមដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតជោគជ័យមួយ៖

១)​ និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯង

ការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់។ និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់អ្នកស្វែងរកចំលើយពីផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយ។

២) ចេតនា

បំណងរបស់អ្នកកំនត់ភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ភាពប៉ិនប្រសប់អ្នកក្នុងការរុករកភាពជោគជ័យ និងវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួន។

៣) ភាពរឹងមាំនៃការតស៊ូ

ចំណង់ចំណូលចិត្តនិងតស៊ូព្យាយាមទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យរយៈពេលវែងរបស់អ្នក។

៤) យុទ្ធសាស្រ្ត

បង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានគ្រោងនិងលទ្ធផលដែលនឹងជួយដើម្បីធានាភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន។

៥) ប្រតិបត្តិការណ៍

ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិវាជាការមួយទៀត។ ទុកជាមុនថាការទទួលយកសកម្មភាពខ្លាំងនឹងក្លាយជាការធ្វើតេស្តសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក៕

ប្រភព៖ Success