5 ជំហានដើម្បីសំរេចក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកឲ្យបាន

,

១) បង្កើតជាវាទំរង់រូបភាពដែលច្បាស់លាស់

២) ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលជាជំនាញពិសេសរបស់ខ្លួន

៣) ផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកជានិច្ច

៤) ដើរតាមទិសដៅនៃទស្សនះវិស័យរបស់អ្នកដែលបានកំនត់

៥) ធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យក្លាយជាក្តីសុបិន្តនោះ

ប្រភព៖ Success