លុបបំបាត់ចំនុចទាំង៨នេះចេញ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងជោគជ័យ

,

ចូរព្យាយាមលុបបំបាត់ចំនុចទាំង៨នេះចេញ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងជោគជ័យ៖ 

  1. លុបបំបាត់លេស
  2. លុបបំបាត់ការរង់ចាំដល់វេលាដែលល្អអត់ខ្ចោះ
  3. លុបបំបាត់ភាពភ័យខ្លាច
  4. លុបបំបាត់ការព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើរឿងគ្រប់យ៉ាង
  5. លុបបំបាត់គំនិតនៅត្រឹងមួយកន្លែង
  6. លុបបំបាត់ការចង់បានភាពជោគជ័យភ្លាមៗមួយរំពេច
  7. លុបបំបាត់ក្រុមមនុស្សដែលបំពុលជីវិតរបស់អ្នក
  8. លុបបំបាត់ការនិយាយពាក្យ “YES” ខណះពេលដែលការពិតត្រូវនិយាយពាក្យ “NO

ប្រភព៖ Lifehack