គន្លឹះសំខាន់៤ក្នុងការក៏សាងទំនុកចិត្តខ្លួនឯង

,

នេះជារឿងតិចតួចដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវិត។ ប៉ុន្ដែយើងអាចគ្រប់គ្រងទំនុកចិត្ដរបស់យើង។

  1. គិតពីភាពជោគជ័យរបស់អ្នកកន្លងមក៖ ទំនុកចិត្តគឺជាការមើលឃើញខ្លួនឯងបានយ៉ាងច្បាស់ ការយល់តម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នក និងមានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីជំនះជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈម។ មិនមានអ្វីដែលរឹងមាំជាងឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃការទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកនោះទេ។
  2. អភិវឌ្ឍការរង្វាយតំលៃខ្លួនឯងបែបវិជ្ជមាន៖ ការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាវិជ្ជមានបុគ្គលអាចចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគំនិត ដែលអាចមានការលំបាកក្នុងការធ្វើ ព្រោះវាជាការលំបាកក្នុងការបញ្ឈប់រថភ្លើងនៃគំនិតដែលកំពុងឆ្ពោះយ៉ាងលឿននៅលើផ្លូវរួចទៅហើយ។
  3. ស្គាល់ពីគំរូរតួរនាទីវិជ្ជមាន៖ វិធីល្អបំផុតដែលអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីគំរូវិជ្ជមានមួយគឺត្រូវគិតអំពីមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ថាអ្នកដែលតំណាងឱ្យអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន។ ទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត មានទំនួលខុសត្រូវ សេវាតម្រង់ទិសដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំនិងហាក់ដូចជាគួរឱ្យទុកចិត្តបាន។
  4. កំចាត់អារម្មណ៍ដែលសម្លាប់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នក៖ យើងទាំងអស់គ្នាមានតែងមានប្រតិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនពីក្នុងខ្លួនមកនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះភាពភ័យខ្លាច។ បើទោះបីជាជីវិតរបស់យើងមិនត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខ ស្ថេរភាព និង ការទទួលបានជោគជ័យរយៈពេលវែងនឹងកើតមានទ្បើងបានយ៉ាងល្អ។

ប្រភព៖ Success