រឿងទាំង៧ដែលក្រុមមនុស្សជោគជ័យធ្វើរាល់ថ្ងៃ

,

១) ពួកគេធ្វើអ្វីដែលពួកគេស្រលាញ់

២) ពួកគេធ្វើការតិចនិងលេងច្រើនក្នុងការងារ

៣) ពួកគេគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គេបានល្អ

៤) ពួកគេបណ្តាក់ទន់ច្រើនទៅលើជីវិតខាងក្រៅជាងការងារ

៥) ពួកគេសម្រួចខ្លួនទៅកាន់គោលដៅ

៦) ពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើតម្លាភាព

៧) ពួកគេបណ្តាក់ទុនធំ

ប្រភព៖ Lifehack

សហគ្រិនវ័យក្មេង គំនិតជោគជ័យ អាជីវកម្ម