កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារសំរាប់និស្សិតភូមិន្ទភ្នំពេញ និង ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

,

ឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យ Chiba នៅប្រទេសជប៉ុនបានបើកអាហារូបករណ៍ ផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេល ១០ ថ្ងៃសំរាប់និស្សិតនៅតំបន់អាស៊ាន ក្នុងនោះមាននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ និងភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ដែលអាចដាក់ពាក្យបាន។ សូមមើលលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

  • ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរខាងលើ
  • មាន GPA ចាប់ពី ៣ ចុចឡើងទៅ
  • មានសុខភាពមាំមួនល្អ
  • មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសល្អ
  • មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្ត និងវប្បធម៌ជប៉ុន

ការដាក់ពាក្យត្រូវការ៖

  • Application Form with photo
  • Scanned copy of Parental Consent Form
  • Scanned copy of tran of records
  • Curriculum vitae (no more than 2 pages in PDF file)
  • Scanned copy of passport which is valid for 6 months during the time of travelling

សូមដោនឡូតយកពាក្យនៅខាងក្រោម៖

Application Form 

Parental Consent Form

Spring School Program

សូមសំណាងល្អ!

ប្រភព៖ Ahladang