មនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងជាធម្មតាតែងមានចំនុចទាំងនេះ

,

ជាទូទៅមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងជាធម្មតាតែងមានចំនុចទាំងនេះ៖

  1. សេចក្តីសុខរបស់គេ ជាសេចក្តីសុខដែលកើតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនមក
  2. ពួកគេតែងតែស្វែងរកអ្វីដែលរីកចំរើនទៅមុខជានិច្ច
  3. ពួកគេបង្កើតទំរង់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយអ្នកដ៍ទៃ
  4. ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯង ផ្តល់ឲ្យគេដឹងនូវអ្វីដែលគេចង់បានពិតប្រាកដ
  5. ជាទូទៅ ពួកគេឆ្លាតជាងមនុស្សធម្មតា

ប្រភព៖ Lifehack