ប្រសិនបើអ្នកយល់ពីហេតុផលទាំងនេះ ជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកនឹងកាន់តែប្រសើរទ្បើង

,

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលទាំង 5 ដែលអ្នកគួរតែយល់ដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរទ្បើង៖

  1. អ្នកដ៏ទៃមិនដែលខ្វល់ពីអ្នកច្រើនដូចអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេ
  2. យើងតែងតែមានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងជានិច្ច
  3. ឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដ៏ទៃ
  4. កុំរំពឹងថាដំបូន្មានរបស់អ្នកតែងតែត្រូវបានទទួលយក
  5. អ្នកអាចត្រឹមតែគ្រប់គ្រងលើទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងប៉ុននោះ

ប្រភព៖ Lifehack