សៀវភៅ៨ក្បាលដែលអាចនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ

,

អានសៀវភៅ៨ក្បាលនេះនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ៖

១) សៀវភៅ “Onward: How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its Soul” និពន្ធដោយ Howard Schultz and Joanne Gordon 

២) សៀវភៅ “The Trusted Executive: Nine Leadership Habits that Inspire Results, Relationships and Reputation” និពន្ធដោយ Paul Polman and John Blakey

៣)​ សៀវភៅ “Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World” និពន្ធដោយ Peter H. Diamandis

៤) សៀវភៅ “The 7 Habits Of Highly Effective People” និពន្ធដោយ Stephen R. Covey

៥) សៀវភៅ “Shift: Inside Nissan’s Historic Revival” និពន្ធដោយ Carlos Ghosn

៦) សៀវភៅ “Like A Virgin: Secrets They Won’t Teach You At Business School” និពន្ធដោយ Sir Richard Branson

៧) សៀវភៅ “My Own Words” និពន្ធដោយ Ruth Bader Ginsburg

៨) សៀវភៅ “Can’t Is Not An Option: My American Story” និពន្ធដោយ Nikki Haley

ប្រភព៖ Lifehack