ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគំនិតសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺគិតច្រើនរបស់អ្នក

,

ជំងឺគិតច្រើនជាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់និងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង អ្នកត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគំនិតសំខាន់ខាងក្រោមនេះដើម្បីទប់ស្កាត់នូវបញ្ហានេះ៖

១) អ្នកនឹងមិនអាចមានសេរីភាពពេញលេញឡើយ បើសិនអ្នកមិនព្រមឈប់ឃុំខ្លួនឯងជាមួយគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនោះទេ

២) ឈប់គិតពីការធ្វើខុសទៀតទៅ ហើយត្រូវសប្បាយចិត្តជាមួយអ្វីដែលអាចធ្វើត្រូវវិញម្តង

៣) វាគ្មានបញ្ហាណាធំជាង បញ្ហាដែលកើតពីគំនិតខ្លួនឯងនោះឡើយ

៤) ការភ័យខ្លាចគឺដូចជាការអង្គុយលើកៅអីយោល ដែលមើលទៅមានចលនា តែអ្នកនៅតែមួយកន្លែងដដែល

ប្រភព៖ Powerofpositivity