រឿងសម្ងាត់ទាំង១០ដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មិនចង់ឲ្យអ្នកដឹង

,

នេះជារឿងសម្ងាត់ទាំង១០ដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មិនចង់ឲ្យអ្នកដឹង

១) គ្រប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់​ គឺមិនអាចព្យាករណ៍បាន

២) ឈានចូលទៅក្នុងយន្តហោះ ជាមួយសាច់ប្រាក់​ មិនមែនកាត

៣) Pilot របស់អ្នកប្រហែលជាហត់នឿយខ្លាំង

៤) អ្នកប្រហែលជាមិនទទួលបានសំណងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបាត់បង់ឥវ៉ាន់

៥) មេរោគ មេរោគ នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើយន្តហោះ

៦) ដឹងពេលហោះហើរនិងទិញសំបុត្រតម្លៃថោក

៧) ទិញសំបុត្រយន្តហោះជាក្រុមក្នុងពេលតែមួយ

៨) គ្រប់ជើងហោះហើរទាំងអស់សុទ្ធតែមានកុងត្រាជាមួយអ្នក

៩) បុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះទាំងអស់ មិនមែនជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកក្នុងពេលហោះហើរ

១០) បើអ្នកលុបចោលជើងហោះហើរ ត្រូវទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារហោះហើរ

ប្រភព៖ Cheetsheet