គន្លឹះ 5 រៀបចំការសន្ទនាដើម្បីអាជីពការងាររីកចំរើន

,

មួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយ គ្រប់អាជីពទាំងអស់មានការរីកចំរើននិងផ្លាស់ប្តូរឡើងគួរកត់សំគាល់។ រឿងនេះជាធម្មតាដូចជា និយោជិកដែលបានអនុវត្តការងារបានល្អនឹងមានឱកាសឡើងដំណែងនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុន។

ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។

ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះប្រាំយ៉ាងដើម្បីជួយអ្នករៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗជាមួយចៅហ្វាយរបស់អ្នកនិងនិយាយអំពីអាជីពរបស់អ្នកហើយធានាថាអ្នកទទួលបានផលតបស្នងមកវិញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីកលូតលាស់អាជីពរបស់អ្នកទៅមុខជានិច្ច។

  1. កត់ត្រារៀងរាល់កិច្ចប្រជុំ
  2. កំណត់របៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់អ្នក
  3. អនុវត្តកិច្ចប្រជុំ
  4. ចំនាំការអភិវឌ្ឍអាជីពតាមរយះ៣ចំនុចនេះ
  • បរិបទ
  • ការយល់ស្រប
  • ពេញលេញ
  1. យល់ព្រមលើការតំទ្បើងឋានៈណាដែលត្រូវជាមួយអាជីពរបស់អ្នក

ការតំទ្បើងឋានៈមិនមានន័យថាផ្តល់ផលល្អដល់អ្នកជានិច្ចនោះទេ។ វាអាចមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាជីពរបស់អ្នកទៀតផង។

ប្រភព៖ Success