4 ចំនុចដែលសហគ្រិនគ្រប់រូបត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី

,

4 ចំនុចដែលសហគ្រិនគ្រប់រូបត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី

  1. ផែនការ 100 ថ្ងៃ
  2. បោះចោលអ្វីដែលមិនល្អ
  3. ជម្រុះមនុស្សដែលអ្នកដឹងថាគួរជម្រុះចេញ
  4. ឈានទៅកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន

ប្រភព៖ Entrepreneur