7 ជំនាញកូនរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីរីកលូតលាស់ឡើងទទួលបានជោគជ័យ

,

7 ជំនាញកូនរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីរីកលូតលាស់ឡើងទទួលបានជោគជ័យ

  1. លទ្ធិភាពក្នុងការក្រោកឈរទ្បើង
  2. ការផ្តោតអារម្មណ៍
  3. ការជឿជាក់លើខ្លួនឯង
  4. ការលេងជាក្រុម
  5. ការរៀនភាសាបន្ថែមក្រៅពីភាសាកំនើត
  6. ការរៀបចំដោយខ្លួនគេផ្ទាល់
  7. ការអត់ធ្មត់ទៅលើភាពបរាជ័យផ្សេងៗ

ប្រភព៖ Brightside