វិធី 5 ក្នុងការចាកចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យអ្នកល្អប្រសើរទ្បើង

,

វិធី 5 ក្នុងការចាកចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យអ្នកល្អប្រសើរទ្បើង

  1. ទ្វារចាស់បិទប៉ុន្តែទ្វារថ្មីជាច្រើនទៀតចំហរ
  2. អ្នកសំលៀងជំនាញដែលមិនធ្លាប់បានប្រើ
  3. អ្នកអាចសើចជាមួយផ្ទៃមុខភ័យខ្លាច
  4. អ្នកនឹងមិនមានការសោកស្តាយ
  5. អ្នករីកចំរើនក្លាយជាអ្នកពិតប្រាកដ

ប្រភព៖ Success