៨ វិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរ

,

នេះជាវិធីទាំង 8 ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នក៖

  1. ចូររៀនទទួលស្គាល់ខ្លួនអ្នក និងផ្តល់ឱ្យដោយខ្លួនឯងនូវ Credit បន្ថែមទៀត
  2. រៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
  3. ដឹងពីទីតាំងឈរជើងរបស់អ្នក
  4. បន្ថែមការរៀបចំថែមទៀតទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
  5. ហាត់ប្រាណ
  6. អនុវត្តតាមរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ
  7. ធ្វើការដោយមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ច
  8. រៀនធ្វើអ្វីដោយពឹងផ្អែកតិចបំផុតទៅលើអ្នកដ៏ទៃ

ប្រភព៖ Lifehack