ឆ្លើយសំណួរ 3 ដើម្បីកំណត់ចំនុចខ្លាំងរបស់អ្នក

,

តើអ្នកកំនត់ពីទ្រព្យសម្បត្តិធំបំផុតរបស់អ្នក ការបម្រុងទុកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? សួរខ្លួនឯងនូវសំណួរ 3 នេះ៖

1. តើពេលវេលាលំបាកបំផុតនៃជីវិតរបស់អ្នកកន្លងមកជាអ្វី? តើអ្វីទៅជាឧបករណ៍ដែលអ្នកបានប្រើដើម្បីឆ្លងកាត់វា?

មិនថាវាជាការស្លាប់របស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ អាជីព ហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ហានៃការសិក្សា វិបត្តិសុខភាព បែកបាក់ស្នេហា - កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្លូវអារម្មណ៍ ទម្លាប់សង្គម ឬសម្បត្តិបញ្ញារបស់អ្នកដែលទទួលបានកន្លងជាព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត។

2. តើអ្វីដែលជាជោគជ័យធំបំផុតរបស់អ្នកកន្លងមក?

អាចជាការរកប្រាក់ចំណូល ទទួលបានសញ្ញាបត្រ ការផ្សព្វផ្សាយ ការសម្រកគីទ្បូបានសម្រេច ឬការកសាងអាជីវកម្មមួយ។ តើអ្នកធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃទៀតនៅជុំវិញអ្នកមិនអាចធ្វើបានឬទេ? តើអ្នកធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែកពីឥរិយាបទមុនរបស់អ្នក ទម្លាប់ឬគុណលក្ខណៈដែលបានបម្រើការងារជាចំណុចសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬទេ?

3. តើអ្វីដែលផ្តល់នូវក្ដីអំណរខ្លាំងបំផុតដល់អ្នក?

សមិទ្ធិផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចនឹងមិនមានភស្ដុតាងច្បាស់លាស់ដល់អ្នកដទៃ។ ប្រហែលជាអ្នកបានយកចិត្ដទុកដាក់សម្រាប់ការឈឺរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ឬការតភ្ជាប់ពិសេសជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នក។ ប្រហែលជាវាជាការប្រមូលមិត្តភក្តិសម្រាប់រាត្រីមានភាពរស់រវើកនៃការសន្ទនាឬរៀបចំប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកសម្រាប់ការល្អកាន់តែច្រើន៕

ប្រភព៖ Success