ប្រយោគដ៏មានន័យមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន៨ឃ្លាពី មហាត្មិះ គន្ធី

,

ទី១៖ អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរទៅជាអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញក្នុងពិភពលោក

ទី២៖ ដំបូងគេព្រងើយកន្តើយដាក់អ្នក បន្ទាប់មកគេសើចអ្នក ចុងក្រោយអ្នកឈ្នះ

ទី៣៖ មនុស្សអន់មិនចេះអត់អោន មនុស្សដែលចេះអត់អោនជាអ្នកខ្លាំង

ទី៤៖ ជឿតែលើភ្នែកខ្លួនឯងតែម៉្យាង នឹងធ្វើអោយពិភពរបស់អ្នកងងឹតសូន្យសុង

ទី៥៖ គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់បានទ្បើយ បើគ្មានការអនុញ្ញាតិពីអ្នក

ទី៦៖ សុភមង្គលគឺនៅពេលអ្វីដែលអ្នកគិត និយាយ និងធ្វើរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ

ទី៧៖ កន្លែងណាមានសេចក្តីស្រលាញ់ កន្លែងនោះមានជីវិត

ទី៨៖ សុខភាពជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតរបស់អ្នក មិនមែនជាចំនែកនៃមាសប្រាក់

ប្រភព៖ Lifehack