8 គំរូជីវិតពិតពន្យល់ពីការរស់នៅម្នាក់ឯងជួយអ្នករីកចំរើនខ្លាំងនិងលឿន

,

#1 - អ្នករៀនពីរការធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់ និងការមើលថែរខ្លួនឯង

#2 - នៅក្នុងបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នករៀនអំពីវិធីគ្រប់គ្រងលុយ

#3 - អ្នកមានពេលវេលា និងទីកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង

#4 - អ្នកក៏សាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឪពុកម្តាយ ព្រោះអ្នកឲ្យតំលៃខ្លាំងពេលជួបជុំម្តងៗ

#5 - អ្នករៀនក្នុងការជំនះឧបសគ្គដោយខ្លួនឯង

#6 - អ្នករៀនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង លើការសំរេចតែម្នាក់ឯង

#7 - អ្នកនឹងបង្កើតកំហុសកាន់តែច្រើន ហើយរៀនពីវា

#8 - អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត និងដឹងពីសារះសំខាន់នៃការមានគោលដៅច្បាស់លាស់

ប្រភព៖ Lifehack