តួនាទីរបស់ប្តីល្អក្នុងការមើលថែភរិយាពេលមានផ្ទៃពោះ!

,

តួនាទីរបស់ប្តីល្អក្នុងការមើលថែភរិយាពេលមានផ្ទៃពោះ!

១- ត្រូវ​មាន​ភាពទន់ភ្លន់​ចំពោះភរិយា

២- ត្រូវមាន​ចំណេះដឹង​ទាក់ទង​នឹងស្ត្រី​មានផ្ទៃពោះ

៣- ជូន​ភរិយាទៅ​ជួប​វេជ្ជបណ្ឌិ

៤- ចេះ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញរបស់ភរិយា

៥- ជួយ​រំលែកបន្ទុកការងារ​ក្នុងផ្ទះ

៦- យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើអាហារ​ និងសុខភាពរបស់ភរិយា

៧- ត្រូវចេះអត់ធ្មត់ លួងលោម និងយល់ចិត្តភរិយាឱ្យបានច្រើនបំផុត៕