៥​ ប្រយោគកំនត់គោលដៅជីវិត

,

បើអ្នកនៅតែស្រពិចស្រពិលពីគោលដៅរបស់អ្នក ៥ សំនួរខាងក្រោមនេះអាចជួយអ្នកបាន៖ 

១// តើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ?

២// តើខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្វី?

៣// តើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញ?

៤// តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែមាន?

៥// តើកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ទៅ?