អាហារូបករណ៍ MEXT នៅសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ 2017

,

ថ្ងៃផុតកំណត់22 ធ្នូ, 2016
ទីតាំង: ទីក្រុងតូក្យូ, ជប៉ុន
ប្រភេទអាហារូបករណ៍: ថ្នាក់បណ្ឌិត
រយៈពេលអាហារូបករណ៍:  3 ឆ្នាំ (ឬលើសពីនេះ)
ចំនួនអាហារូករណ៍ដែលផ្តល់ឲ្យ: 6 seats
ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: ខែតុលា ឆ្នាំ 2017


មុខជំនាញ និង លក្ខខណ្ឌអាហារូបករណ៍

Please refer to the official program announcement. Click here: https://drive.google.com/file/d/0B0mvQ10qoq05ZHdSNW5ydnBEc00/view

របៀបដាក់ពាក្យ

All required documents must be sent by registered airmail (post) to the supervisor in GSALS before December 22, 2016.

How to find the supervisor, click here: https://drive.google.com/file/d/0B0mvQ10qoq05ZHdSNW5ydnBEc00/view

If you have any questions, contact GSALS. Click here: http://www.a.u-tokyo.ac.jp/english/contact/index.html

ប្រភព៖ ASEAN-Insider