សត្វដំរីសង្គ្រោះមនុស្ស

,

វីដេអូនេះបង្ហាញពីចំណងរវាង Darrick និងសត្វដំរីនៅក្នុងឧទ្យានធម្មជាតិមួយឈ្មោះ Kham Lha  ពេលដែលនាងបានគិតថា Darrick កំពុងតែលង់ទឹកដូច្នេះនាងបានប្រញាប់ទៅទន្លេដើម្បីជួយគាត់។ នេះគឺអាចបង្ហាញអោយយើងឃើញថាពេលដែលយើងព្យាបាលសត្វដោយក្ដីស្រឡាញ់ ពួកគេតែងតែបានផ្ដល់នូវសេចក្ដីស្រឡាញ់មកវិញដូចគ្នា។