ជំនាញ​ទាំង​៦​ដែល​មេ​ដឹក​នាំ​គ្រប់រូបត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុង​សតវត្ស​ទី​២១​នេះ

,

តាមការសិក្សាថ្មីៗនេះ មេដឹកនាំមិនត្រឹមតែរកបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងជំនាញការងាររបស់ពួកគេនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏រកមនុស្សដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោមនេះផងដែរ៖

១) ភាពចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ

២) ជំនាញទំនាក់ទំនង

៣) ដោះស្រាយបញ្ហា

៤) ភាពឆ្នៃប្រឌិត

៥) អន្តរបុគ្គល

៦) ការងារជាក្រុម

ប្រភព៖ Iloblog