អ្នកយកការណ៍ស្រីខាងកីទ្បាដែលHOTបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំង១០

,

1.Sara Carbonero, TELECINCO SPAIN

2.Laura Mckeeman, CNN INTERNATIONAL

3.Katherine Webb, INSIDE EDITION

4.Erin Andrews, FOX SPORTS

5.Jade Mccarthy, ESPN

6.Marisol Gonzalez, TELEVISA DEPORTES

7.Michelle Beadle, ESPN

8.Renee Paquette, WWE​

9.Sarah Spain, ESPN

10.Lindsay Czarniak, ESPN

ប្រភព៖ បរទេស