៣វិធីបង្កើនការចងចាំរបស់អ្នក

,

  • ស្គាល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែលអាចចាប់បាននិងចងចាំបានលឿន
  • កាត់បន្ថយបញ្ហារស្តេ្រសរបស់អ្នក
  • តមអាហារដែលផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់ការចងចាំ និងធ្វើលំហាត់ប្រាណ

ប្រភព៖ Lifehack