វិធីជួយឲ្យអ្នកចងចាំបានលឿន

,

វិធីជួយឲ្យអ្នកចងចាំបានលឿន៖

  1. ការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុន(Preparation)
  2. ថតទុកនូវរាល់អ្វីដែលអ្នកកំពុងចងចាំ(Record What You’re Memorizing)
  3. កត់ត្រាទុក(Write Everything Down)
  4. បែងចែកទៅតាមប្រភេទ(Section your notes)
  5. ព្យាយាមរំលឹកឲ្យបានញឹកញាប់(Apply repetition to cumulative memorization)
  6. សរសេរពីការចងចាំរបស់អ្នក(Write it down from memory)
  7. បង្រៀនបន្ត( Teach it to someone (or yourself))
  8. ស្តាប់នូវអ្វីដែលអ្នកបានថតទុក(Listen to the recordings continuously)
  9. សម្រាក(Take a break)

ប្រភព៖ Lifehack