3 លំហាត់ប្រាណនេះអាចដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងការរត់

,

3 លំហាត់ប្រាណងាយៗនេះអាចដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងការរត់ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តបាន៖

១) ហាត់ដោយគ្រវៃខ្សែរពួរ

២) ការជិះកង់

៣) អាវ៉ង់

ប្រភព៖ Lifehack