6 យូហ្គាអ្នកអាចអនុវត្តនៅលើគ្រែគេងមុនពេលដេកដើម្បីសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុន

,

ខាងក្រោមនេះជាក្បួននៃការធ្វើយូហ្កាដែលអ្នកអាចអនុវត្តតាមរូបភាពបាន៖

1. Child’s Pose

2. Thread the Needle Pose

3. Supta Virasana​

4. Viparita Karani

5. Savasana

6. Jathara Parivartanasana

ប្រភព៖ Lifehack