មូលហេតុ៧ដែលធ្វើអោយអ្នកតែងតែដាច់យ៉ៃ

,

ខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយអ្នកក្រ៖

១) ចាយវាយច្រើនហូសហេតុ ចាយលុយដូចក្រដាស ដោយមិនទុកដើមទុនខ្លះសំរាប់រកសុី

 

២) មិនចះសន្សំសំចៃ

 

៣) ជំពាក់បំណុលព្រោះតែរឿងឥតបានការ(បើជំពាក់ព្រោះយកទៅបង្កើតមុខរបរគឺជារឿងល្អ)

 

៤) គ្មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ ធ្វើអ្វីក៍បរាជ័យ

 

៥) គ្មានប្រាក់បម្រុងទុកពេលខ្វះខាត និងចាំបាច់

 

៦) គ្មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្កើតមុខរបរ ភាពភ័យខ្លាចធ្វើអោយអ្នកបរាជ័យ

 

៧) ចាប់ផ្តើមដំណើរការរកសុីយឺតពេក ចំនុចសំខាន់គឺស្ថិតលើការធ្វើអោយបានលឿនមុនគូប្រជែង