កំពូលមហាសេដ្ធី ១០ រូបមានបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦

,

ខាងក្រោមនេះជាតារាងទិន្ន​ន័យអាប់ដេតចុងក្រោយបំផុតរបស់កំពូលមហាសេដ្ធី ១០ រូបមានបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ ៖

  Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship
#1 Bill Gates $79.5 B 60 Microsoft United States
#2 Amancio Ortega $77.1 B 80 Zara Spain
#3 Jeff Bezos $66.5 B 52 Amazon.com United States
#4 Warren Buffett $66 B 86 Berkshire Hathaway United States
#5 Mark Zuckerberg $55.1 B 32 Facebook United States
#6 Larry Ellison $51.4 B 72 Oracle United States
#7 Carlos Slim Helu $49.2 B 76 telecom Mexico
#8 Michael Bloomberg $48.7 B 74 Bloomberg LP United States
#9 Charles Koch $42 B 80 diversified United States
#9 David Koch $42 B 76 diversified United States
 

 

ប្រភព៖ Forbes