ទៅមើលអ្នកប្រដាល់កំពូលឌឺ អុីខ្យងសាំុង ចាញ់ដោយរបៀបមិុច!!!

,

ទៅមើលអ្នកប្រដាល់កំពូលឌឺ ដែលប្រជាជនខ្មែរដាក់រហ័សនាមថា អីុខ្យងសាំុង ចាញ់ កីទ្បាករ Salah Khalifa (UK) ដោយរបៀបមិុច! កាលពីយប់មិញនៅ Thai Fight London ថ្ងៃទី១១ កញ្ញា ២០១៦