តារាងចំនាត់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅកម្ពុជា​២០១៦ (by 2016 University Web Ranking)

,

ក្រោមការវាយតម្លៃរបស់ University Web Ranking ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ចំណាត់ថ្នាក់នៃភាពល្បីល្បាញលើប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវអុីនធឺណេតនៃសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយពីលេខរៀងទី១ ដល់ទី៥០។ ក្នុងនោះដែរ សកលវិទ្យាល័យដែលមានភាពល្បីល្បាញបំផុតលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណេតស្ថិតនៅលេខរៀងទី១ គឺ សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ លេខរៀងទី២ បានទៅលើ សកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ(IU) លេខ៣គឺ សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម និងសកលវិទ្យាល័យបន្តបន្ទាប់ទៀត។ 

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺធ្វើទ្បើងក្រោមការវាយតម្លៃពី 4 International Colleges & Universities (4ICU) ដែលជាភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអំពីសកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោក។

ទៅមើលតារាងចំណាត់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យទាំង៥០ខាងក្រោមនេះ៖

1 Royal University of Phnom Penh
Phnom Penh
2 International University
Phnom Penh
3 Royal University of Agriculture
Phnom Penh
4 Zaman University
Phnom Penh
5 Paññasastra University of Cambodia
Phnom Penh ...
6 Cambodian Mekong University
Phnom Penh
7 Western University
Phnom Penh ...
8 Institute of Technology of Cambodia
Phnom Penh
9 Norton University
Phnom Penh
10 The University of Cambodia
Phnom Penh
11 Build Bright University
Phnom Penh ...
12 National University of Management
Phnom Penh
13 Royal University of Law and Economics
Phnom Penh
14 University of Puthisastra
Phnom Penh
15 Université des Sciences de la Santé
Phnom Penh
16 Asia Euro University
Phnom Penh
17 Royal University of Fine Arts
Phnom Penh
18 CamEd Business School
Phnom Penh
19 University of Battambang
Battambang
20 IIC University of Technology
Phnom Penh ...
21 Angkor University
Siem Reap
22 Chamroeun University of Polytechnology
Phnom Penh ...
23 National Polytechnic Institute of Cambodia
Phnom Penh
24 Life University
Sihanoukville
25 Svay Rieng University
Svay Rieng
26 Economics and Finance Institute
Phnom Penh
27 Phnom Penh International University
Phnom Penh
28 Cambodia University for Specialties
Phnom Penh ...
29 University of Management and Economics
Battambang ...
30 University of Southeast Asia
Siem Reap
31 American University of Phnom Penh
Phnom Penh
32 Vanda Institute
Phnom Penh
33 Panha Chiet University
Phnom Penh
34 Mean Chey University
Sisophon
35 Human Resources University
Phnom Penh
36 Limkokwing University of Creative Technology
Phnom Penh
37 Chea Sim University of Kamchaymear
Kamchay Mear District ...
38 École Royale d'Administration
Phnom Penh
39 Prek Leap National College of Agriculture
Phnom Penh
40 Royal Academy of Cambodia
Phnom Penh
41 National Institute of Education
Phnom Penh
42 Chenla University
Phnom Penh
43 Khemarak University
Phnom Penh ...
44 Phnom Penh Institute of Technology
Phnom Penh
45 National Institute of Business
Phnom Penh
46 Angkor Khemara University
Kampot ...
47 Preah Sihanouk Raja Buddhist University
Phnom Penh ...
48 Dewey International University
Battambang
49 Beltei International University
Phnom Penh
50 Khmer University of Technology and Management
Sihanoukville

 

ប្រភព៖ 4icu

សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ