វីដេអូស្តីពី ក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ Angkor Code of Conduct សម្រាប់ថែរក្សា អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានអង្គរ

,

សូមទស្សនាវីដេអូស្តីពី ក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ Angkor Code of Conduct សម្រាប់ថែរក្សា អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព ដល់រមណីយដ្ឋានអង្គរ។

ដកស្រង់ចេញពី៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា Apsara Authority