៤​​ - ២ ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហុងកុងយកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវកម្ពុជា

,

បញ្ចប់ការប្រកួត ៩០ នាទីពេញ ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហុងកុងយកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវកម្ពុជា ដោយលទ្ធិផល ៤​​ - ២